• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w rejonie ulic Gen. W. Andersa i Bitwy Białostockiej

Dodana: 13.04.2023 11:45

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Gen. W. Andersa i Bitwy Białostockiej

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LXVIII/928/23 z dnia 27 lutego 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Gen. W. Andersa i Bitwy Białostockiej, obejmującego obszar ograniczony ulicą Gen. W. Andersa oraz działkami nr ewid. gr.: 190/44, 190/45, od 188/15 do 188/19, 188/23, 201, od 194 do 198, 191, 192/2, 192/1 (obr. 13 – Białostoczek Północ) z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową w tym tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zabudowę produkcyjną oraz komunikację. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 04 maja 2023 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 217 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6684 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry