Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przedszkola i żłobki w lockdownie – nowe zasady

Dodana: 29.03.2021 11:28

Rząd rozszerzył zakres działania placówek dla najmłodszych, wobec tego do 11 kwietnia do przedszkoli i żłobków mogą uczęszczać nie tylko dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci rodziców wykonujących działalność leczniczą bądź związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Opieką mają być też objęte dzieci rodziców pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonujących działania ratownicze, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w ogrzewalniach i noclegowniach, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub seniorom. Do przedszkoli i żłobków mogą również uczęszczać dzieci rodziców, którzy pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w jednostkach systemu oświaty (i realizują zadania na terenie tych jednostek).

Zajęcia w przedszkolach będą organizowane na wniosek rodziców (zawierający oświadczenie o przynależności do grupy uprzywilejowanej) składany do dyrektora placówki. Zaktualizowane wzory wniosków znajdują się w załącznikach pod komunikatem. Oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych i oddziały przedszkolne specjalne w szkołach podstawowych, jak i świetlice, będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie żłobki miejskie będą otwarte w okresie lockdownu. Do placówek będą uczęszczać dzieci rodziców z grupy uprzywilejowanej. Rodzice powinni dostarczyć dyrektorom żłobków samodzielnie przygotowane oświadczenia o miejscu zatrudnienia, podobne do tych obowiązujących w przedszkolach.

Agnieszka Błachowska

Wniosek dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego (do odczytu)

rozmiar: 14,55 KB DOCX pobierz

Wniosek dla rodziców uprzywilejowanych (do odczytu)

rozmiar: 18,09 KB DOCX pobierz
Do góry