• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej

Dodana: 01.08.2022 10:15

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej

Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej – w zakresie wprowadzonych zmian.

Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono kursywą i podkreśleniem.

Na projekcie rysunku planu wprowadzono następujące zmiany, które wyróżniono kolorem niebieskim:

- teren o symbolu 8ZP został połączony z terenem 28ZP i nadano nowy symbol 8ZP,

- połączono tereny o symbolach 24MW, 25MW oraz 27MW w jeden teren planistyczny o symbolu 24MW,U,

- do terenów o symbolach 4MW, 7MW, 10MW oraz 14MW dodano symbol U,

- usunięto na części drogę publiczną 7KD-D i nadano nowe symbole 9KDW oraz 10KDW,

- usunięto drogę wewnętrzną o symbolu 10KDW i 13KDW,

- zmieniono sposób wyznaczania linii zabudowy,

- wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach 2UMW i 3MW,U.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 05 do 25 sierpnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury, zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty pod nr telefonów: 85 869 6617, 85 869 6603 lub 85 869 6608.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: dukonsultacje@um.bialystok.pl do dnia 15 sierpnia br. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym w przeddzień dyskusji.

Do ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2022 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pok.  211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6617 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną (dua@um.bialystok.pl), ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry