• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej

Dodana: 04.11.2022 14:30

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej  

Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej - w zakresie wprowadzonych zmian.

W stosunku do poprzednio wyłożonego projektu planu wprowadzono następujące zmiany na rysunku:

- skorygowano przebieg linii zabudowy nieprzekraczalnej od strony terenu drogi publicznej 1KD-GP,

- na części terenów 6MW,U,IT,ZP i 7MW,U,IT,ZP wyznaczono wydzielenia wewnętrzne i oznaczono literą „A”.

W zakresie niezbędnym zmianie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko (tekst i załączniki). Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono kursywą i podkreśleniem.

Zmiany na rysunku projektu planu wyróżniono kolorem czerwonym.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w zakresie wprowadzonych zmian w terminie od 14 listopada do 05 grudnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury, zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty pod nr telefonów: 85 869 6684, 85 869 6603 lub 85 869 6608.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 10.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: dukonsultacje@um.bialystok.pl do dnia 22 listopada br. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym w przeddzień dyskusji.

Do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia  2022 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6689; 85 869 6603 lub 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry