• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Budżet 2024 – „budżet nadziei”

Dodana: 16.11.2023 14:53

Projekt budżetu na przyszły rok przedstawił dziś (16 listopada) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Zdaniem prezydenta to budżet trudny, a jednak przygotowywany z nadzieją na zrozumienie i wsparcie rządowe dla samorządu. Po raz pierwszy w historii miasta dochody przekroczą 2,5 mld zł. Wyższe też będą wydatki – wyniosą ponad 2,7 mld zł. Deficyt natomiast ma zmniejszyć się o 25,7% i wyniesie 169,4 mln zł.

Dochody Miasta w 2024 r. mają wynieść ponad 2.537,5 mln zł i być wyższe o ok. 298,7 mln zł (13,3%) w stosunku do planowanych na 2023 rok. Dochody bieżące (które wyniosą ponad 2.384,1 mln zł) wzrosną o ok. 356,9 mln zł (17,6%), również dochody majątkowe (które wyniosą prawie 153,4 mln zł) wzrosną o ok. 58,2 mln zł – to 27%.

Dochody majątkowe to środki pochodzące m.in. z dotacji unijnych na inwestycje (8,2 mln zł), ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (75,9 mln zł).

Dochody bieżące to m.in. dochody własne (691 mln zł). W tym podatki i opłaty lokalne (332,1 mln zł): podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 226,2 mln zł, podatek od środków transportowych – 12,7 mln zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 32,8 mln zł, udziały w PIT – 576,2 mln zł, udziały w CIT – 62,9 mln zł, subwencje – 813 mln zł, dotacje z budżetu Państwa – 217,5 mln zł, środki z UE – 23,1 mln zł.

– To już osiemnasty projekt Budżetu Miasta, który przedstawiam mieszkańcom Białegostoku. Po raz kolejny jest to budżet trudny. Tym razem jednak jest to także budżet nadziei. Tę nadzieję mam dzięki zmianom, jakie przyniosły październikowe wybory. Liczę na to, że zaowocują współpracą między rządem a samorządem, przywróceniem normalności i niezależności samorządów w Polsce – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Planowane wydatki Białegostoku w 2024 r. wyniosą ponad 2,707 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2023 będą wyższe o ok. 239,9 mln zł (czyli o ok. 9,7%). Wśród wydatków ogółem największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (1.196 mln zł), z czego 801,2 mln zł to wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu.

Wydatki bieżące w 2024 r. wyniosą ponad 2.382,6 mln zł (w stosunku do projektu na 2023 r. zwiększą się o ok.15,2%, to ok. 313,7 mln zł). Najważniejsze bieżące wydatki dotyczą:

 • Edukacji – 1.138,4 mln zł,
 • Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 184,2 mln zł,
 • Transportu i łączności – 201,4 mln zł,
 • Pomocy społecznej – 172,2 mln zł (m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
 • Administracji publicznej – 170,5 mln zł,
 • Rodziny – 168,4 mln zł,
 • Obsługi długu publicznego – 56,8 mln zł,
 • Gospodarki mieszkaniowej – 62,7 mln zł,
 • Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 56,4 mln zł.

Wydatki majątkowe w 2024 r. wyniosą 324,3 mln zł, co stanowi 12% wydatków ogółem. Gros tych wydatków to inwestycje (263,7 mln zł). W projekcie budżetu zaplanowano 181 zadań inwestycyjnych, w tym 34 zadań z zakresu dróg.

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą planowane są wydatki ok. 102,4 mln zł.

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (3,3 mln zł) i poprawa dostępności turystycznej Białegostoku – przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego, w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy Praczkach (BO2022) i przebudowa ul. Akademickiej (21 mln zł).

Na inwestycje oświatowe zamierzamy przeznaczyć 37,7 mln zł, m.in. na:

 • budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych (7,8 mln zł),
 • przebudowę dachu, wymianę okien i wykonanie elewacji w VI LO (5 mln zł).

Miasto inwestuje też w gospodarkę mieszkaniową. 19 mln zł zostanie przeznaczone na dokończenie budowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bema.

Ogólna kwota wydatków na Budżet Obywatelski ujęta w projekcie budżetu na 2024 r. wynosi 18,7 mln zł, z czego zadania BO2024 opiewają na 3,6 mln zł.

Deficyt budżetu planowany na 2024 r. to 169,4 mln zł. Nadwyżka operacyjna wyniesie 1,5 mln zł. Rok 2024 zamknie się zadłużeniem w wysokości 1.100,8 mln zł.

Projekt budżetu został złożony do Rady Miasta. Na najbliższej sesji RM odbędzie się jego pierwsze czytanie. Następnie m.in. radni będą mogli składać wnioski dotyczące projektu. Pod głosowanie Rady Miasta projekt zostanie poddany w grudniu 2023 r.

Do góry