• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Awans zawodowy nauczycieli

Dodana: 07.09.2023 13:42

Dziś (7 września) w budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Białegostoku oraz wręczenie aktów mianowania. Na stopień nauczyciela mianowanego awansowało 210 osób. W wydarzeniu, w imieniu prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, wzięli udział jego zastępcy Rafał Rudnicki i Zbigniew Nikitorowicz.

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, posiadającym wymagane kwalifikacje, staż zakończony uzyskaniem pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdany egzamin przed komisją – Prezydent Miasta Białegostoku nadaje w drodze decyzji administracyjnej – stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W roku szkolnym 2022/2023, w terminie do 30 czerwca, wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z wymaganą dokumentacją złożyło 217 nauczycieli przedszkoli, szkół oraz jednostek Miasta Białegostoku. W okresie od 1 lipca do 24 sierpnia przeprowadzono 210 postępowań egzaminacyjnych, w wyniku których 210 nauczycieli miejskich placówek zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Do 31 sierpnia wydano 210 decyzji w postaci aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z zapisem ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry