Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

28. Nagroda Artystyczna – nabór wniosków

Dodana: 28.12.2020 13:18

Do końca grudnia można składać wnioski o przyznanie 28. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w 2020 roku.

Nagroda Artystyczna wręczana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
  • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
  • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
  • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Zgłoszenia (w zamkniętej kopercie z takim samym dopiskiem) można też składać w przedsionku głównego wejścia do budynku przy ulicy Słonimskiej 1, w godzinach pracy urzędu, do 31 grudnia 2020 r. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski mogą składać dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, redakcje środków masowego przekazu, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, organy administracji publicznej i mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć, znajduje się zakładce Kultura.

Przypominamy, że laureatami Nagrody Artystycznej za 2019 rok zostali: Karolina Cicha, Michał Jackowski i Grzegorz Kasdepke.

Kamila Bogacewicz

Do góry