• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
dgk@um.bialystok.pl

Zmiany w ilościach pojemników na odpady komunalne

Dodana: 14.03.2023 09:25

Od początku bieżącego roku na nieruchomościach wielorodzinnych zlokalizowanych w Białymstoku, wprowadzane są zmiany w ilości pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jest to spowodowane koniecznością zachowania właściwej proporcji pomiędzy czarnymi pojemnikami, a pojemnikami na papier oraz metale i tworzywa sztuczne. Obecnie największym wyzwaniem Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w naszym Mieście jest zawartość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gdzie powinny być wrzucane jedynie odpady tzw. resztkowe (np. zużyta odzież, artykuły higieniczne), a trafiają tam w znacznej ilości przede wszystkim cenne tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe. Mamy nadzieję, że takie działanie wraz z kontynuowaną edukacją ekologiczną wpłynie na poprawę poziomu  jakości selektywnej zbiórki odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które trafiają bezpośrednio do białostockiej spalarni na korzyść ilości odpadów trafiających na sortownię w Hryniewiczach, a następnie przekazywanych do recyklingu. Warto wspomnieć, że w Białymstoku około 80% stanowią mieszkańcy zamieszkujący w zabudowie wielorodzinnej i w dużej mierze to od prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na ww. nieruchomościach zależny jest sukces Miasta w postaci osiągania minimalnych poziomów recyklingu w roku bieżącym i latach następnych narzuconych przepisami Unii Europejskiej.

Powyższe zmiany są niezbędne ze względu na konieczność uzyskania przez każdą gminę aż 35-procentowego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2023 (dla porównania: za rok 2022 wynosi – 25%). Nieosiągnięcie tego poziomu skutkować będzie koniecznością nałożenia kary przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Gminę Białystok.

Dodatkowo, na terenie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszkałej prowadzone będą wzmożone kontrole w zakresie sprawdzenia poprawności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Takie działania prowadzone są już od dawna, ponieważ taki był i jest nadal obowiązek ustawowy, tj. od 01/07/2013r. (nowy system obowiązuje już prawie 10 lat).  Jednak ze względu na pandemię, w latach 2020-2022 były one znacząco ograniczone. Konieczny do uzyskania przez gminy  za rok 2023 i lata następne, a docelowo w roku 2035 aż 65% poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz obecny stan segregacji na terenie Białegostoku obliguje Gminę Białystok oraz wykonawców, którzy realizują odbiór odpadów na terenie Miasta, do objęcia szczególnym nadzorem miejsc gromadzenia odpadów, w których pojawiają się znaczące uchybienia w zakresie właściwej segregacji odpadów. Kontrolowana będzie przede wszystkim zawartość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.                              

W przypadku stwierdzenia prowadzenia niewłaściwej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami prawa (tj. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz aktami prawa miejscowego) winno być  wszczynane postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o naliczeniu tzw. opłaty podwyższonej za miesiąc, w którym uchybienie stwierdzono. Opłata ta obecnie jest dwukrotnością miesięcznej stawki na odbiór odpadów komunalnych z danej nieruchomości.

Do góry