• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wynik konsultacji uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich

Dodana: 05.01.2023 08:25

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych. Konsultacje odbyły się w terminie od 2 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r. Adresatami konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta.

Projekt w/w uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych (skan)

rozmiar: 523,55 KB PDF pobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych (do odczytu)

rozmiar: 33,5 KB DOC pobierz
Do góry