Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku

Dodana: 20.07.2021 13:28

Kategorie: Pomoc społeczna

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. Zm.) oraz programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10).

Celem operacyjnym Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej czy rekreacyjnej.

Działania ukierunkowane na aktywizację, podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych wpisują się w realizowaną politykę społeczną Miasta Białystok wobec tej grupy społecznej, wpływają aktywizująco na uruchomienie zasobów własnych oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu seniorów.

Klub „Senior+” będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 200 000 zł. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Białystok) szacowany jest na kwotę 356 200 zł.

Dotacja pozwoli dostosować pomieszczenia budynku przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku do standardów lokalowych i kadrowych określonych w Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.  Na potrzeby seniorów zostaną zaadaptowane pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny, salę ogólnodostępną oraz salę do zajęć ruchowych. Z pomieszczeń Klubu będzie wyjście do ogrodu, w którym są nasadzenia drzew i krzewów, co stworzy miejsce odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Budynek usytuowany jest w centrum miasta, z dobrym dojazdem z każdej dzielnicy miasta.

 

Do góry