• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta

Dodana: 13.05.2022 10:26

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr XLVIII/687/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta,  obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Słonimską, Skorupską oraz Piasta – z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 03 czerwca 2022 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 216 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6655 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • elektronicznej (adres: dua@um.bialystok.pl), ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry