Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Suchowolca – etap I

Dodana: 15.10.2021 11:25

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap I

Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap I, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Konstantego Ciołkowskiego, Nowowarszawską, Dojlidy Fabryczne oraz rzeką Białą w zakresie wprowadzonych zmian.

W stosunku do poprzednio wyłożonego projektu planu wprowadzono następujące zmiany:

  1. a) na rysunku:

- usunięto obszar wydzielenia wewnętrznego na terenie 1.1ZP,WS oznaczony symbolem A,

- skorygowano granicę obszaru wydzielenia wewnętrznego B oraz zmieniono jego oznaczenie z symbolu B na symbol A,

  1. b) w tekście:

- w §36 ust. 4 pkt 5 dodano literę  g o treści: „podnoszenia rzędnej terenu i wymiany gruntu rodzimego, z wyłączeniem robót związanych z budową obiektów, o których mowa w pkt 4, wyłącznie w zakresie niezbędnym do budowy tych obiektów.”.

- wykreślono ustalenia dotyczące usuniętego obszaru wydzielenia wewnętrznego na terenie 1.1ZP,WS.

W zakresie niezbędnym zmianie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko (tekst i załączniki). Zmiany wprowadzone w tekście prognozy wyróżniono kursywą i podkreśleniem.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w zakresie wprowadzonych zmian w terminie od 22 października do 12 listopada 2021 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie: www.bip.bialystok.pl (AKTUALNOŚCI).

Podczas wizyty w urzędzie należy pamiętać o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury, zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty pod nr telefonów: 85 869 6652; 85 869 6603 lub 85 869 6608).

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 09 listopada 2021 r. o godz. 10.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: dukonsultacje@um.bialystok.pl do dnia 07 listopada br. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • drogą elektroniczną (adres: du@um.bialystok.pl),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag, zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (AKTY PRAWNE/Zarządzenia Prezydenta).

Więcej na stronie BIP.

Do góry