Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i sztuki na 2022 rok

Dodana: 22.11.2021 13:03

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 915/21 z 19 listopada 2021 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r., planowanych do realizacji w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
 • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
 • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
 • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
 • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych;
 • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty. Udział wkładu własnego finansowego o w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji. Na niniejszy konkurs przeznaczono 1 200 000 zł, w tym środki zaangażowane na podpisane umowy trzyletnie w wysokości 580 000 zł.

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac. Po złożeniu oferty przez platformę Witkac, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby.

Oferty należy składać w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
 • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

 

Zarządzenie Nr 915_21 (skan)

rozmiar: 268,58 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 915_21 (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 915_21 (skan)

rozmiar: 3,09 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 915_21 (do odczytu)

rozmiar: 105,5 KB DOC pobierz
Do góry