• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok

Dodana: 11.04.2022 12:10

Kategorie: Turystyka Promocja

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 1 czerwca do 30 listopada. Przedmiotem konkursu jest promocja walorów turystycznych Miasta Białystok poprzez:

  1. Organizację imprez i wydarzeń turystycznych na terenie Miasta Białystok np. festiwale, pikniki;
  2. Kreowanie i rozwój produktów turystycznych Białegostoku np. wytyczanie nowych szlaków kulturowych lub promocja już istniejących;
  3. Organizacja przedsięwzięć promujących atrakcje turystyczne Białegostoku (np. spoty promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, wydawanie bezpłatnych publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych - mapy, ulotki, questy i inne).

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty. Na niniejszy konkurs przeznaczono 150 000 zł.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 329_22

rozmiar: 4,04 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 329_22 (do odczytu)

rozmiar: 37,64 KB DOCX pobierz
Do góry