• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert pn. „Niskobudżetowe projekty osiedlowe”

Dodana: 20.02.2023 09:40

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 167/23 z 17 lutego 2023 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Niskobudżetowe projekty osiedlowe”, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 17 kwietnia do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej, w których wysokość wnioskowanego dofinansowania z budżetu Miasta Białegostoku nie przekracza 15 000 zł.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 16 marca  2023 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • Operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Na niniejszy konkurs przeznaczono 100 000 zł. W 2023 r. planowany jest jeszcze konkurs ofert na zadania realizowane w II półroczu 2023 r. (środki - 150 000 zł).

Zarządzenie nr 167_23

rozmiar: 291,98 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 167_23 (do odczytu)

rozmiar: 30,5 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 167_23

rozmiar: 3,21 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 167_23 (do odczytu)

rozmiar: 99 KB DOC pobierz
Do góry