• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na zadania w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Dodana: 14.04.2023 11:55

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 335/23 z 13 kwietnia 2023 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku,
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
  • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę. Udział wkładu własnego finansowego o w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji. Na niniejszy konkurs przeznaczono 164.000 zł.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac, następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 11 maja  2023 roku do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

 

 

 

Zarządzenie Nr 335_23

rozmiar: 311,32 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 335_23 (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 335_23

rozmiar: 3,3 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 335_23 (do odczytu)

rozmiar: 111 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 379_23

rozmiar: 356,63 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 379_23 (do odczytu)

rozmiar: 32 KB DOC pobierz
Do góry