Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok” w latach 2022-2024

Dodana: 22.11.2021 13:44

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 916/21 z 19 listopada 2021 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2022-2024.

Przedmiotem konkursu pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok” jest zadanie mające na celu poszerzenie oferty działań/edukacji kulturalnej Miasta na białostockich osiedlach poprzez zorganizowanie i prowadzenie działań/edukacji kulturalnej jako stałej całorocznej oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców Białegostoku, będącej uzupełnieniem oferty miejskich instytucji  kultury.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę. Wysokość wkładu własnego finansowego nie może być niższa niż 1000 zł każdorocznie. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 30% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac. Po złożeniu oferty przez platformę Witkac, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby.

Oferty należy składać w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

Zarządzenie Nr 916_21 (skan)

rozmiar: 273,73 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 916_21 (do odczytu)

rozmiar: 30,5 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 916_21 (skan)

rozmiar: 3,01 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 916_21 (do odczytu)

rozmiar: 118,5 KB DOC pobierz
Do góry