• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

Dodana: 02.03.2023 09:20

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 maja do 31 października.

Przedmiotem konkursu jest promocja walorów turystycznych Miasta Białystok poprzez:
1) organizację imprez i wydarzeń turystycznych na terenie Miasta Białystok np. festiwale, pikniki;
2) kreowanie i rozwój produktów turystycznych Białegostoku np. wytyczanie nowych szlaków kulturowych lub promocja już istniejących;
3) organizacja przedsięwzięć promujących atrakcje turystyczne Białegostoku (np. spoty promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, wydawanie bezpłatnych publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych - mapy, ulotki, questy i inne).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl wraz z dostarczonym w wersji papierowej potwierdzeniem złożenia oferty z jednakową sumą kontrolną. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji i złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”, za pośrednictwem:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
2) operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Nabór wniosków trwa do 30 marca 2023 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty.

Na niniejszy konkurs przeznaczono 150 000 zł.


Warunki konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do platformy witkac.pl


Zarządzenie nr 207.23

rozmiar: 4.09 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 207.23.

rozmiar: 39.14 KB DOCX pobierz
Do góry