• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2023

Dodana: 23.11.2022 09:00

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 1270/22 z 22 listopada 2022 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., planowanych do realizacji w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku, w tym projektów poświęconych 80. rocznicy powstania w getcie białostockim;
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
  • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty. Udział wkładu własnego finansowego o w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji. Na niniejszy konkurs przeznaczono 2 050 000 zł, w tym środki zaangażowane na podpisane umowy trzyletnie w wysokości 1 280 000 zł.

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl. Po złożeniu oferty przez platformę Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby.

Oferty należy składać w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

 

Zarządzenie Nr 1270_22

rozmiar: 280,93 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 1270_22 (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 1270_22

rozmiar: 3,34 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 1270_22 (do odczytu)

rozmiar: 106 KB DOC pobierz

Zarządzenie zmieniające Nr 1345_22

rozmiar: 401,26 KB PDF pobierz

Zarządzenie zmieniające Nr 1345_22 (do odczytu)

rozmiar: 34,5 KB DOC pobierz
Do góry