• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Opaski bezpieczeństwa dla seniora

Dodana: 01.02.2023 08:50

Mieszkańcy Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza rekrutację seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem zwróconych do MOPR opasek bezpieczeństwa w ramach Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”. Opaski są sprawne i nadają się do dalszego użytku.

Celem Programu jest m.in. poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Seniorom w wieku 65 lat i więcej zakwalifikowanym do Programu w ramach rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR zostanie zapewniony dostęp do niewykorzystanych urządzeń - w miarę posiadania ich przez MOPR.

Opaski bezpieczeństwa są wyposażone m.in. w następujące funkcje: 

  • funkcja zegarka,
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • geolokalizacja (lokalizator GPS),
  • pomiar tętna.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z realizacją Programu zachodzi potrzeba przeprowadzenia rekrutacji 250 seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR. Dlatego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej do zgłaszania chęci ponownego wykorzystania opasek bezpieczeństwa poprzez wypełnienie ,,Karty zgłoszenia Seniora” (link do Karty) i dostarczenie jej do siedziby MOPR w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8 w godz. 800 - 1500 Kancelaria (pok. 1, I piętro) w terminie do 15.02.2023 roku (decyduje kolejność wpływu wniosków do MOPR).

Uwaga!

W przypadku wpływu do MOPR 250 wniosków przed upływem wskazanego wyżej terminu rekrutacja seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR zostaje zamknięta.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia Seniora” dokona pracownik socjalny MOPR w miejscu zamieszkania Seniora w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Kwalifikacji Seniora do Programu dokona MOPR.

Program finansowany będzie ze środków własnych gminy oraz - w przypadku pozyskania środków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2023 - również z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego gminy na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” są udzielane pod nr telefonów: (85) 879-77-13, (85) 879-77-11, (85) 879-77-07.

Opaska dla seniorów

Karta zgłoszenia seniora (skan)

rozmiar: 422,7 KB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie rekrutacji seniorów (skan)

rozmiar: 208,13 KB PDF pobierz

Parametry i działanie opaski (do odczytu)

rozmiar: 140,02 KB DOCX pobierz
Do góry