Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 6 - Starosielce Płd. numerem 1247/2

Dodana: 05.11.2021 10:50

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: gruntowa niezabudowana.
  • Położenie: Białystok.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka numer 1247/2 o powierzchni 0,0951 hektara, w obrębie 06 – Starosielce Południe, arkusz 6.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 475 000,00 złotych (netto).
  • Termin przetargu: 20 stycznia 2022 roku (czwartek), godzina 11.00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 47 500,00 złotych do dnia 12 stycznia 2022 roku. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka posiada kształt wieloboku, nieforemny, zbliżony do dwóch sąsiadujących ze sobą prostokątów, jest stosunkowo wąska i lekko wydłużona.Działka nr 1247/2 nie jest zabudowana i nie spełnia warunków wymaganych dla działki budowlanej – z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej.Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Białegostoku, w obrębie 06 – Starosielce Południe w rejonie ulicy Wrocławskiej, w zachodniej części miasta Białegostoku. Zgodnie z mapą zasadniczą na przedmiotowej nieruchomości usytuowane są elementy infrastruktury kanalizacyjnej.W sąsiedztwie dostępne media: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania, których przedmiotowa nieruchomość może być zbyta.
  • Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała numer XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 181 poz. 1796 z 28 lipca 2008 roku), zmieniony uchwałą numer LX/793/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 roku. Działka numer 1247/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3.5MN – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści wyżej wymienionej. uchwały.
  • Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BI1B/00010889/6.

 Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 1247/2 w obr. 6 (skan)

rozmiar: 1,7 MB PDF pobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 1247/2 w obr. 6 (do odczytu)

rozmiar: 20,54 KB DOCX pobierz
Do góry