• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerami 698/39, 698/47 i 698/49 w obrębie 19 - Skorupy

Dodana: 14.03.2023 09:20

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana;
  • Oznaczenie geodezyjne: działki nr 698/39 o pow. 0,0002 ha, 698/47 o pow. 0,0121 ha i 698/49 o pow. 0,0030 ha, o łącznej pow. 0,0153 ha (użytek Bp), położona w Białymstoku w obr. 19 – Skorupy (arkusz 4);
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 58.000,00 zł;
  • Termin przetargu: 25 kwietnia 2023 r. (wtorek), godz. 11.00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1;
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 5.800,00 zł do dnia 18 kwietnia 2023 r. za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego;
  • Opis nieruchomości: Działki nr 698/39, 698/47 i 698/49 tworzące nieruchomość są niezabudowane, sąsiadują ze sobą tworząc obszar, który posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Działki oddzielnie ani łącznie z uwagi na wielkość oraz wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego linię zabudowy nie stanowią samodzielnego terenu budowlanego. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomość przyległą stanowiącą własność nabywcy. Na nieruchomości znajdują się elementy sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, w tym słup oświetlenia ulicznego. W pobliżu przebiegają: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.
  • Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty Uchwałą nr VII/54/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej) ze zm. Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem 9.7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Szczegółowe uwarunkowania planistyczne znajdują się w treści w/w uchwały.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry