• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 135/3 w obrębie 9 – Nowe Miasto

Dodana: 16.09.2022 10:30

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
  • Położenie: Białystok, obręb 9 -  Nowe Miasto.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 135/3 o powierzchni 0,0074 ha, w obrębie 9 – Nowe Miasto, arkusz 4, użytek Bp.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 20 października 2022 r. (czwartek), godz. 10.00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 4 000,00 zł do dnia 13 października 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta, lekko wydłużony. Samodzielnie nie spełnia warunków wymaganych dla działki budowlanej – z uwagi na kształt i niewielką powierzchnię oraz położenie w przeważającej części poza wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego linią zabudowy. Położona jest w strefie pośredniej miasta Białegostoku, w obrębie 9 – Nowe Miasto, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ulicy Krętej. Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania których przedmiotowa nieruchomość może być zbyta. W pobliżu przebiegają linie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Przez przedmiotową działkę przebiegają urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Na działce nr 135/3 znajdują się elementy zagospodarowania: skarpa, fragment utwardzonych schodów wraz z poręczą, 3 rzędy gazonów betonowych, nasadzenia (krzewy, drzewa).
  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Przedmiotowa działka znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kawaleryjskie w Białymstoku (rejon ulic: Krętej, Pułaskiego i Horodniańskiej) zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/554/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 2005 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 227 poz. 2538 z dnia 27 października 2005 r.). Zgodnie z zapisami wskazanego wyżej planu działka numer 135/3 w obrębie 9 – Nowe Miasto położona jest na obszarze oznaczonym symbolem  5MN, który przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. Uchwały.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 135/3 w obrębie 9 – Nowe Miasto (do odczytu)

rozmiar: 18,11 KB DOCX pobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 135/3 w obrębie 9 – Nowe Miasto (skan)

rozmiar: 1,69 MB PDF pobierz
Do góry