Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Oskara Sosnowskiego.

Dodana: 19.11.2021 09:35

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

 • Rodzaj nieruchomości: gruntowa niezabudowana.
 • Położenie: Białystok,ul. Oskara Sosnowskiego.
 • Oznaczenie geodezyjne: działka numer 479/2 o powierzchni 0,0726 hektara, w obrębie 11 – Śródmieście, arkusz 14.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 1 560 000,00 złotych (netto).
 • Termin przetargu: 27 stycznia 2022 roku (czwartek), godzina 10.00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 156 000,00 złotych do dnia 20 stycznia 2022 roku. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wieloboku, zbliżony do trapezu/prostokąta. Teren jest stosunkowo płaski, nieznacznie podniesiony względem ulicy. Na obszarze działki rośnie kilkanaście drzew, tzw. samosiejki oraz znajdują się elementy konstrukcji komina po dawnej zabudowie. Nieruchomość od północy graniczy z pasem drogowym ulicy Oskara Sosnowskiego,
  od której to strony posiada utwardzony dojazd, z pozostałych stron sąsiedztwo stanowią działki wolne, niezabudowane. Teren nieruchomości znajduje się w zasięgu sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej.
 • Nieruchomość znajduje się na obszarze miasta Białegostoku, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ulic: Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/417/16 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2016 roku. Zgodnie z ww. planem działka nr 479/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.1 U,MW, który przeznaczony jest pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.    
 • Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BI1B/00148122/8.

 Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie BIP

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (skan)

rozmiar: 1,85 MB PDF pobierz

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (do odczytu)

rozmiar: 82,5 KB DOC pobierz
Do góry