• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 418 w obr. 17 - Bojary

Dodana: 24.05.2023 09:15

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
  • Położenie: Białystok, obręb 17 – Bojary.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 418 o powierzchni 0,0729 ha, w obrębie 17 – Bojary, użytek Bp, arkusz 8.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 1 700 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 30 sierpnia 2023 r. (środa), godz. 10:00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 170 000,00 zł do dnia 23 sierpnia 2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty kilkoma drzewami, krzakami i trawą niską. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu niebędącego lasem może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 916 ze zm.). Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Białegostoku w obrębie 17 – Bojary. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Henryka Sienkiewicza, numer drogi: -P2224B (działka nr 534, użytek dr – drogi, będąca w gospodarowaniu Zarządu Dróg Miejskich). Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi. W przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego dla potrzeb nowej inwestycji przebudowa i budowa drogi leżeć będzie po stronie nabywcy. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określa umowa między zarządcą drogi a nabywcą. Na działce nr 418 znajdują się elementy infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej, mogące ograniczać sposób zagospodarowania terenu. W pobliżu przebiegają przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowy oraz telekomunikacyjny.
  • Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza), zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/174/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 261, poz. 2778 z dnia 3 grudnia 2007 r.) ze zm. Zgodnie z zapisami ww. planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3MW,U – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP.

Do góry