• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku oznaczonej numerem 20/137 w obr. 15 - Bagnówka

Dodana: 23.05.2023 09:25

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
  • Położenie: Białystok, obr. 15 – Bagnówka
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 20/137 o powierzchni 0,1214 ha w obrębie 15 – Bagnówka, użytek RIVb, arkusz 12.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 28 czerwca 2023 r. (środa), godz. 1000, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 40 000,00 zł do dnia 20 czerwca 2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, posiada kształt wieloboku, nieforemny, zbliżony do prostokąta ze ściętym narożem. Jej obszar jest stosunkowo płaski, porośnięty drzewostanem liściastym i zakrzaczony. Elementy te nie przedstawiają walorów użytkowych. Położona jest w obrębie 15 – Bagnówka, w obszarze osiedla „Jaroszówka”.  Zabudowę części osiedla, w której położona jest przedmiotowa nieruchomość, stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz w niewielkiej części usługowa (usługi nieuciążliwe). Ponadto w sąsiedztwie znajdują się tereny wolne, niezabudowane – głównie w północno-wschodnim obszarze obrębu 15 Bagnówka. Obsługa komunikacyjna zapewniona przez działki stanowiące własność Gminy Białystok, ozn. nr: 20/132 i 1897, posiadające użytek dr – drogi. Dojazd – nieutwardzony. W pobliżu przebiegają następujące przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy i gazowy.
  • Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXVI/416/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ulicy Jutrzenki), ogł. w Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4258 z dnia 17 listopada 2016 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 62MN,U,IT, który przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi i infrastrukturę techniczną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. Uchwały.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry