• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerami 470/16 i 1458/97 w obr. 1 - Bacieczki

Dodana: 21.09.2022 10:45

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
 • Położenie: Białystok, obr. 1 - Bacieczki.
 • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 470/16 o pow. 0,2329 ha (użytek RIVa, RIVb) i 1458/97 o pow. 0,4245 ha (użytek RIVa, RIVb, RV) w obrębie 1 – Bacieczki, arkusz 21.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 7 900 000,00 zł (netto).
 • Termin przetargu: 25 listopada 2022 r. (piątek), godz. 11:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 790 000,00 zł do dnia 21 listopada 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, jej obszar jest wolny i płaski. Posiada ona kształt  nieforemnego wieloboku. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta Białegostoku, w obrębie 01 „Bacieczki”. W granicach obrębu 01 „Bacieczki” zlokalizowane są nieruchomości o różnej funkcji. Znajduje się tutaj osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także zabudowa komercyjna – zlokalizowana głównie po stronie północnej obwodnicy miejskiej (ul. Gen. F. Kleeberga) oraz zachodniej (ul. Narodowych Sił Zbrojnych). Znajdują się tu również tereny wolne, niezabudowane. Przez obszar obrębu przebiegają jedne z głównych arterii komunikacyjnych miasta – m.in. część tzw. „trasy generalskiej”, fragment drogi krajowej prowadzącej w kierunku Grajewa, a także główne ulice w tej części miasta – m.innymi H. Kołłątaja, Produkcyjna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul.  kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzar” oznaczonej jako dz. nr 470/15 i 1458/46 (użytek „dr”, nr drogi – G110089B). Przebudowa lub budowa zjazdu wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi. W przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego dla potrzeb nowej inwestycji przebudowa i budowa drogi leżeć będzie po stronie nabywcy. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem. Nieruchomość znajduje się na terenie miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania uchwalony Uchwała nr LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) ze zmianami. Zgodnie z ww. planem  większa część obszaru nieruchomości położona jest w granicach terenów oznaczonych symbolami 3.6.1MW,U oraz 3.6.2MW,U, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną natomiast mniejsza część obszaru nieruchomości położona jest w granicach terenów oznaczonych symbolem 26KD-W przeznaczonych pod  drogę wewnętrzną z miejscami postojowymi.
  Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 3.6.1MW,U oraz 3.6.2MW,U przewidują m.in., iż:
  - zabudowę każdego z kwartałów należy realizować w formie jednego zamierzenia inwestycyjnego, ewentualnie podzielonego na etapy, poprzedzone wspólnym, całościowym projektem zagospodarowania terenu;
  - każda nieruchomość przewidziana do wydzielenia geodezyjnego (z zachowaniem zapisów pkt 3 planu), mogąca funkcjonować w ramach jednej wspólnoty mieszkaniowej, powinna zawierać pełny program urządzeń towarzyszących zabudowie (dojazdy, parkingi, place zabaw i inne)
  - obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających ulic.
  Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.
 • Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BI1B/00039101/8.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 470/16 i 1458/97 w obr. 1 (do odczytu)

rozmiar: 19,55 KB DOCX pobierz

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 470/16 i 1458/97 w obr. 1 (skan)

rozmiar: 189,56 KB PDF pobierz
Do góry