• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 1458/96 w obr. 1 - Bacieczki

Dodana: 21.09.2022 10:30

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
 • Położenie: Białystok, obr. 1 - Bacieczki.
 • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 1458/96 o pow. 0,3378 ha (użytek RIVb, RV) w obrębie 1 – Bacieczki, arkusz 21.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 2 000 000,00 zł (netto).
 • Termin przetargu: 25 listopada 2022 r. (piątek), godz. 11:30, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 200 000,00 zł do dnia 21 listopada 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości:Nieruchomość jest niezabudowana,  jej obszar jest  wolny i płaski. Posiada  kształt wieloboku, nieforemny, niemniej dość zwarty. Z dwóch stron graniczy z pasem drogowym ulic Hugo Kołłątaja (po stronie zachodniej) i ul. Merkurego (po stronie północnej), zaś z pozostałych graniczy z gruntami wolnymi, niezabudowanymi. W nieco dalszym sąsiedztwie, po drugiej stronie ulicy Kołłątaja i po południowej stronie działki rozciąga się obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Położona jest  w strefie peryferyjnej miasta Białegostoku, w obrębie 01 „Bacieczki”. W granicach obrębu 01 „Bacieczki” zlokalizowane są nieruchomości o różnej funkcji. Znajduje się tutaj osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także zabudowa komercyjna – zlokalizowana głównie po stronie północnej obwodnicy miejskiej (ul. Gen. F. Kleeberga) oraz zachodniej (ul. Narodowych Sił Zbrojnych). Znajdują się tu również tereny wolne, niezabudowane. Przez obszar obrębu przebiegają jedne z głównych arterii komunikacyjnych miasta – m.in. część tzw. „trasy generalskiej”, fragment drogi krajowej prowadzącej w kierunku Grajewa, a także główne ulice w tej części miasta – m.innymi H. Kołłątaja, Produkcyjna. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) obsługa komunikacyjna  od otaczających ulic. Nieruchomość położona jest przy  ul. H. Kołłątaja – dz. nr 1458/75 (użytek „dr”, nr drogi – G100512B), jednakże nie posiada zjazdu. Przebudowa lub budowa zjazdu wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi. W przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego dla potrzeb nowej inwestycji przebudowa i budowa drogi leżeć będzie po stronie nabywcy. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem. W pobliżu przebiegają następujące media:  sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość znajduje się na terenie miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania uchwalony Uchwałą nr LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) ze zmianami. Zgodnie z ww. planem  położona jest w granicach terenów oznaczonych symbolem  3.5U i przeznaczonym pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
  Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.
 • Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer BI1B/00039101/8.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1458/96 w obr. 1 (do odczytu)

rozmiar: 19 KB DOCX pobierz

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1458/96 w obr. 1 (skan)

rozmiar: 176,86 KB PDF pobierz
Do góry