• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Zimowej oznaczonej numerem 1119 w obr. 6 - Starosielce Płd.

Dodana: 14.06.2022 11:00

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
  • Położenie: Białystok, ul. Zimowa.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 1119 o pow. 0,0105 ha w obrębie 6 – Starosielce Płd., użytek i klasa bonitacyjna: RIVa, arkusz 5.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 30 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 12:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 3 000,00 zł do dnia 23 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, posiada kształt wydłużonego, wąskiego prostokąta. Samodzielnie nie spełnia ona warunków wymaganych dla działki budowlanej – z uwagi na kształt i powierzchnię. Znajduje się w strefie pośredniej miasta Białegostoku, w obrębie 6 – Starosielce Płd., przy ulicy Zimowej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania których przedmiotowa nieruchomość może być zbyta. Dostępne media – w sąsiedztwie dostępne są następujące przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjny.
  • Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer BI1B/00033675/0.
  • Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1119 w obr. 6 położona jest na obszarze miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic: Al. Niepodległości i Wrocławskiej) zatwierdzony Uchwałą nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 181 poz. 1796 z 28.07.2008 r.) ze zmianą. Zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego działka nr 1119 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3.2MN – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. Uchwały.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 1119 w obr. 6 (skan)

rozmiar: 1,69 MB PDF pobierz

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 1119 w obr. 6 (do odczytu)

rozmiar: 77,5 KB DOC pobierz
Do góry