• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 820 położonej w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej w obr. 21 - Dojlidy

Dodana: 22.11.2022 09:05

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 • Rodzaj nieruchomości: zabudowana.
 • Położenie: Białystok, ulica Myśliwska.
 • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 820 o powierzchni 0,1705 ha, w obrębie 21– Dojlidy, arkusz 8, użytek Bi.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 650 000,00 złotych.
 • Termin przetargu: 24 stycznia 2023 roku (wtorek), godzina 11.30, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 65 000,00 złotych do dnia 17 stycznia 2023 roku. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem oznaczonym nr ewid. 296 o funkcji mieszkalnej z końca XIX w. murowanym, 2 kondygnacyjnym, w złym stanie technicznym, o pow. zabudowy 492 m2 i budynkiem oznaczonym nr ewid. 301 o funkcji gospodarczej, murowanym 1 kondygnacyjnym, w słabym stanie technicznym, o pow. zabudowy 110 m2. Powyższe budynki pozostają nieużytkowane. Działka nr 820 posiada kształt wieloboku nieforemnego, z wyciętym wewnątrz obszarem, który stanowi działka  nr 772. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ul. Myśliwskiej przez działkę nr 771/50 stanowiącą własność Gminy Białystok, posiadającą użytek dr. W sąsiedztwie przebiegają sieci: energia elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, wodociągowa. Na terenie działki nr 820 znajdują się elementy infrastruktury: wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przepustem, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na obszarze miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla  Dojlidy w Białymstoku (rejon ul. ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III, zatwierdzonego Uchwałą nr LI/801/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r. i zgodnie z zapisami planu przeznaczona jest pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną - symbol w planie 2.3U. Zgodnie z ustalenia planu budynek ozn. nr 26H objęty jest ochroną. W odniesieniu do ww. budynku:
 1. ustala się zachowanie:

- wysokości budynku, górnej krawędzi elewacji frontowej,

- typu dachu i nachylenia połaci dachowych,

 1. dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynku z zastosowaniem:

- typu dachu i nachylenia połaci dachowych – jak w budynku istniejącym, z kalenicą

nie wyżej niż kalenica dachu budynku istniejącego,

- współczesnej kompozycji architektonicznej i materiałów wykończenia,

 1. zakazuje się docieplenia budynku z zewnątrz

Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały

Więcej informacji o przetargu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Do góry