• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla Młodych Twórców na II półrocze

Dodana: 30.03.2023 11:50

Kategorie: Kultura

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 2 maja 2023 r. młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku możliwych do zrealizowania w drugim półroczu 2023 r. (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.).

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy w przypadku bycia pracownikiem lub oświadczenie kandydata o wykonywaniu wolnego zawodu);
 • program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium;
 • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;
 • informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Uwaga! Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia rozumianego jako nowe, dotychczas nie przedstawiane lub nie upubliczniane, indywidualne autorskie dzieło lub projekt. Tematyka i zakres projektów stypendialnych powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, filmy, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki materialne uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dyplomu ukończenia szkoły, poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki,
 • dokumentację dotychczasowej działalności (synteza 20 stron formatu A4), np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, kopie dyplomów, recenzje,
 • rekomendację podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego. Rekomendacja powinna dotyczyć programu zawartego w składanym wniosku, wystawiona najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • wniosek w formacie *.doc na nośniku elektronicznym.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie w zakładce Kultura/Młodzi twórcy.  

Wnioski (z dopiskiem na kopercie „stypendia – młodzi twórcy”) należy w terminie do 2 maja 2023 r.:

 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego);

lub

 • złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku – w punkcie Informacja.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Nabór wniosków na II półrocze 2023 r.

rozmiar: 757.22 KB PDF pobierz

Nabór wniosków na II półrocze 2023 r. (do odczytu)

rozmiar: 38 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do odczytu)

rozmiar: 14.19 KB DOCX pobierz
Do góry