Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2021 rok

Dodana: 25.11.2021 09:59

Kategorie: Kultura

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2021 rok.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 1. artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr;
 2. organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście;
 3. ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
 4. upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku) należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Kultury, Promocji i Sportu
ul.
Słonimska 1
15-950 Białystok

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w ogłaszanym konkursie:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją
  w wyznaczonym terminie.
 2. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:
 • dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej;
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 • redakcje środków masowego przekazu;
 • inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • organy administracji publicznej;
 • mieszkańcy województwa podlaskiego.
 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej powinien zawierać:
 • dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • informacje dotyczące kandydata do Nagrody Artystycznej: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • informacje o osiągnięciu zrealizowanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody Artystycznej, za które ma być przyznana lub opis całokształtu dotychczasowej działalności;
 • wskazanie, do której kategorii jest zgłaszany kandydat;
 • uzasadnienie wniosku zawierające opis działań na rzecz kultury Miasta Białegostoku lub jego osiągnięć i ich znaczenia dla kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją;
 • oświadczenia wnioskodawcy i kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zgłaszania publikacji do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz, który nie podlega zwrotowi. Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępny jest w zakładce Kultura/Nagrody artystyczne.

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2021 (skan)

rozmiar: 902,31 KB PDF pobierz

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2021 (do odczytu)

rozmiar: 59,5 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej

rozmiar: 55 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy i kandydata

rozmiar: 35,5 KB DOC pobierz

Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Artystycznej (do odczytu)

rozmiar: 215,43 KB PDF pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych

rozmiar: 18,23 KB DOCX pobierz
Do góry