Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Miasto Białystok w projekcie - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Dodana: 30.09.2021 13:39

Kategorie: Edukacja

Miasto Białystok w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Od wielu lat kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (czyli prowadzenie edukacji włączającej) należy do jednego z głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

Miasto Białystok podejmowało liczne inicjatywy w tym zakresie – w bieżącym roku - udział w konkursie grantowym jest kolejnym krokiem zmierzającym do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych środowiska osób niepełnosprawnych.

Miasto Białystok (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku) otrzymało grant w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr UDA-POWR.02.10-00-0002/1900.

 Zadania SCWEW będą realizowane w terminie 01.07.2021-30.06.2023.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

SCWEW to specjalistyczny zespół działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Grupa docelowa projektu:

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe;
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni;
 • osoby dorosłe, pobierające naukę w szkołach dla dorosłych;
 • środowisko.

Wykaz przedszkoli/szkół podstawowych i ponadpodstawowych objętych wsparciem w ramach Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW):

 • Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku, 15-446 Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 34;
 • Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku, 15-419 Białystok, ul. Świętego Mikołaja 9;
 • Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 11;
 • Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku, 15-553 Białystok, ul. Warmińska 55;
 • Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, 15-662 Białystok, ul. Stroma 16;
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 7;
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, 15 – 741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40;
 • Technikum Handlowo – Ekonomiczne w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. Gen. Józefa Bema 105;
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku, 15-567 Białystok, ul. Stanisława Suchowolca 26;
 • Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14.
Do góry