• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku.

 Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Białegostoku;
 • lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione w pkt 7, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 Konsultacje prowadzone będą w okresie od 23 maja 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku
w następujących formach:

 • wypełnienie formularza do zgłaszania uwag dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej bialystok.pl oraz cas.bialystok.pl oraz papierowej dostępnej w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3.

Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji poprzez jeden
z poniższych sposobów:

 1. elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl,
 2. korespondencyjnie na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Strategii i Rozwoju
ul. Słonimska 1,15-950 Białystok

 1. osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5,
 • budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3,
 • wypełnienie anonimowej ankiety online
 • uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, umożliwiającym omówienie metod wyznaczania proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W terminie do 20 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Zostanie ona opublikowana na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl.

Plakat informacyjny.jpg

Projekt uchwaly delimitacyjnej

rozmiar: 19,54 KB DOCX pobierz

Projekt uchwaly delimitacyjnej

rozmiar: 366,1 KB PDF pobierz

Załącznik nr 1 - mapa

rozmiar: 4,38 MB PDF pobierz

Formularz zgłaszania uwag - mieszkańcy

rozmiar: 43,67 KB DOCX pobierz

Formularz zgłaszania uwag - mieszkańcy

rozmiar: 408,78 KB PDF pobierz

Formularz zgłaszania uwag - podmioty

rozmiar: 42,35 KB DOCX pobierz

Formularz zgłaszania uwag - podmioty

rozmiar: 480,21 KB PDF pobierz

Diagnoza delimitacyjna

rozmiar: 10,54 MB PDF pobierz

Diagnoza delimitacyjna

rozmiar: 19,3 MB DOCX pobierz

Klauzula informacyjna rewiitalizacja

rozmiar: 15,45 KB DOCX pobierz
Do góry