• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z „Kina Elektryk” oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z niego

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert.

Konsultacje odbyły się w terminie od 28 listopada 2022 r. do 7 grudnia 2022 r. Adresatami konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta.

Projekt w/w uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został umieszczony na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski” w sekcji ,,Konsultacje i Opinie”, podsekcja „Konsultacje z NGO” oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.

Informacja o wyniku konsultacji spolecznych

rozmiar: 650,17 KB PDF pobierz

Informacja o wyniku konsultacji spolecznych (do odczytu)

rozmiar: 32,5 KB DOC pobierz
Do góry