Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Harmonogram otwartych konkursów ofert 2022

Dodana: 19.11.2021 09:36

Kategorie: Kultura

2022 rok - konkursy ofert na zadania z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Priorytety

W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok zaplanowano środki na NGO w dziale 921 w wysokości 2.125.000 złotych. Na projekty w ramach programu Program Wydarzeń Kluczowych zaangażowano 580.000 zł, w ramach podpisanych umów trzyletnich.

I. Pierwszy konkurs (trzyletni)

Priorytet: „Osiedlowy dom kultury” - zadanie mające na celu poszerzenie oferty działań/edukacji kulturalnej Miasta na białostockich osiedlach poprzez zorganizowanie i prowadzenie działań/edukacji kulturalnej jako stałej całorocznej oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców Białegostoku, będącej uzupełnieniem oferty miejskich instytucji kultury.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021
Termin realizacji zadania: styczeń 2022 - grudzień 2024
Kwota na konkurs w złotych: 700.000 x 3 lata (2.100.000)

II. Drugi konkurs – na działania całoroczne

Priorytety:

  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych;
  • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021
Termin realizacji zadania: styczeń 2022 - grudzień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 1.200.000,w tym 580.000 zaangażowane na podpisane umowy trzyletnie 2021-2023

III. Trzeci konkurs – na projekty niskobudżetowe, na działania na osiedlach

Priorytety: wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców  i edukacji kulturalnej
Planowany termin ogłoszenia konkursu: luty 2022
Termin realizacji zadania: kwiecień 2022 - grudzień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 100.000

IV. Czwarty konkurs - na II półrocze roku 2022

Priorytety: analogicznie jak w punkcie 2
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień 2022
Termin realizacji zadania: czerwiec 2022 - grudzień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 100.000

V. Piąty konkurs

Priorytety: realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Muzyczny Białystok – koncert plenerowy
Planowany termin ogłoszenia konkursu: luty 2022
Termin realizacji zadania: czerwiec 2022 - wrzesień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 25.000

 

Do góry