• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy / Освіта дітей та молоді з України

Dodana: 04.03.2022 11:05

Kategorie: Edukacja Ukraina

Інформація українською мовою ⇓

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy
 do białostockich przedszkoli i szkół  

 1. Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do białostockich przedszkoli.

Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli oraz obejmowane wychowaniem przedszkolnym na identycznych zasadach jak obywatele polscy.

Dzieci przebywające w Białymstoku przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania.

W celu ustalenia, które przedszkola dysponują wolnymi miejscami, można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Departamentu Edukacji, tel.: 85 869 6370, 85 869 6340, 85 869 6350.

 1. Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.

Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.

Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko zostanie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski.

Szkoły Miasta Białegostoku udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego.

Pomoc związaną z zapisaniem dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: 85 869 6333, 85 869 6492, 85 869 6347.

 1. Przyjmowanie młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół ponadpodstawowych.

Młodzież przebywająca w Białymstoku przyjmowana jest bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę),  potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie:

 • do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołączyć należy do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możliwa jest próba sprawności fizycznej;
 • do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe możliwy jest sprawdzian kompetencji językowych.

Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia.

W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół ponadpodstawowych można skontaktować się z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, tel.: 85 869 6344, 85 869 6345.

Pracownicy udzielają pomocy tylko w języku polskim.

Informacji udziela także Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: 85 879 79 79.

 


 

Правила прийому дітей та підлітків з України до дитячих садочків і шкіл у Білостоці

 • Прийом дітей з України до дитячих садочків м. Білостока.

 Діти з України приймаються до державних дитячих садочків і охоплюються дошкільною освітою на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

 Дітей, які проживають у Білостоці, приймають безпосередньо директори дитячих садочків, на вільні місця, незалежно від того, де ви проживаєте.

Щоб дізнатися, в яких садочках є вільні місця, треба зв'язатися з працівниками відділу освіти,
тел.: 85 869 6370, 85 869 6340, 85 869 6350.

 • Прийом дітей та молоді з України до шкіл у Білостоці основний.

Щоб зарахувати дитину до початкової школи, зверніться до директора школи, в районі, де проживає дитина.

Діти також можуть бути прийняті до школи, відмінної від дільничної, якщо ця школа має вільні місця.

Рівень класу, до якого буде зарахована дитина, визначатиметься на основі документів, виданих українською школою, а за відсутності цього, на підставі інформації, наданою одним із батьків/опікунів. Документи не потрібно перекладати на польську мову.

Школи міста Білостока також надають допомогу у сфері вивчення мови польської.

Ви можете отримати допомогу щодо зарахування дитини до початкової школи в Департаменті освіти муніципалітету в Білостоці,
тел.: 85 869 6333, 85 869 6492, 85 869 6347.

 • Прийом молоді з України до середніх шкіл у Білостоці

Молодь, яка проживає в Білостоці, приймається безпосередньо директорами загальноосвітніх навчальних закладів, на вільні місця, незалежно від місця проживання. Якщо в школі є вільні місця, то учні, що  прибувають з-за кордону, подають документи на вступ до державних середніх шкіл  та зараховуються на підставі документів (довідок, атестацій або інший документ, виданий іноземною школою), що підтверджує закінчення школи або наступний етап навчання за кордоном. Якщо учень, який прибув з закордону не може надати необхідні документи, він буде зарахований до відповідного класу та прийнятий до школи, на підставі співбесіди.

Якщо студент подає заявку на вступ:

 • до шкіл, що надають професійно-технічну освіту, то додається до вищезазначених документів медична довідка про відсутність протипоказання за станом здоров'я для проходження практичної професійної підготовки;
 • до школи зі спортивними відділеннями або спортивних чемпіонів, можлива перевірка рівня фізичної підготовки;
 • до школи з філіями: двомовна, можливий міжнародний тест на знання мови.

Директор школи приймає рішення про проведення вищезгаданих тестів.

Студенти, які приїжджають з-за кордону, подають документи на вступ до державних шкіл професійних другого ступеня та державних поліцеальних шкіл на підставі документів. Умовою для вступу є наявність відповідної атестованої освіти.

З питаннями та проблемами, пов'язаними  зі вступом до школи можна звернутись до Міського відділу освіти в Білостоці, вул. Легіонова 7,
тел.: 85 869 6344, 85 869 6345.

Співробітники надають допомогу тільки польською мовою. Інформацію також надає інформаційна лінія міського управління у Білостоці,
тел.: 85 879 79 79.

 

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia ucznia w ukraińskim systemie oświaty / Заява про продовження навчання учня в системі освіти України (skan)

rozmiar: 308,88 KB PDF pobierz

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia ucznia w ukraińskim systemie oświaty / Заява про продовження навчання учня в системі освіти України (do odczytu)

rozmiar: 41,5 KB DOC pobierz

Правила прийому дітей та підлітків з України до дитячих садочків і шкіл у Білостоці (do odczytu)

rozmiar: 165,78 KB PDF pobierz

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich przedszkoli i szkół (do odczytu)

rozmiar: 148,28 KB PDF pobierz

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki ws zasad przyjmowania dzieci z zagranicy (do odczytu)

rozmiar: 42,5 KB DOC pobierz

Adresy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (do odczytu)

rozmiar: 41,88 KB PDF pobierz

Adresy szkół podstawowych (do odczytu)

rozmiar: 33,88 KB PDF pobierz

Adresy szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych (do odczytu)

rozmiar: 31,85 KB PDF pobierz
Do góry