• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Zasłużeni Miastu/Distinguished to the City

English version

Dziesięć osób i jedno miasto otrzymało dziś (25 czerwca) Honorowe Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”. Zostało ono wręczone przez Tadeusza Truskolaskiego po raz pierwszy w historii Białegostoku. Nagrodzeni odebrali je podczas wieczornego koncertu z okazji Dni Miasta.

Laureatami wyróżnienia są zasłużeni dla społeczności Białegostoku społecznicy, przedsiębiorcy, a także osoby w sposób szczególny promujące nasze miasto. Wszyscy oni odebrali z rąk prezydenta Tadeusza Truskolaskiego wybite na tę okazję medale.

– Są to specjalne i wyjątkowe podziękowania za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. A wyróżnieni to ci, którzy zapisują się w sposób nadzwyczajny w jego historii – powiedział Tadeusz Truskolaski. – Bez nich i bez instytucji, którymi kierują, Białystok z pewnością byłby uboższy.

Za nieprzeciętny talent, kunszt i dorobek artystyczny, który stanowi o sile białostockiego teatru i kultury, medal otrzymał Ryszard Doliński, aktor Białostockiego Teatru Lalek. Za wielkie zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19 i nieocenioną pomoc mieszkańcom Białegostoku okazaną w najtrudniejszym czasie we współczesnych dziejach miasta został  nagrodzony prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród zasłużonych znalazł się także Janusz Antoni Kazberuk, właściciel marki „Leśne Skarby”, przedsiębiorca i społecznik, który został doceniony za działania na rzecz zwiększania społecznej roli przedsiębiorców oraz akcje zachęcające i inspirujące do rozwoju przedsiębiorczości, a także promocję Białegostoku w kraju i za granicą. Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega, zyskał uznanie za stworzenie białostockiej społeczności biegaczy, „biegową” promocję naszego miasta w Polsce oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. 

Medale „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” trafiły także do osób, których wrażliwość i działalność społeczna ma ogromne znaczenie dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. To Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog i Daria Szydłowska, prezes Fundacji Polza. Otrzymali je za ogromne zaangażowanie w pomoc Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Białymstoku, a także wsparcie działań Miasta w tym zakresie.

Wielkie słowa podziękowania za wsparcie, w tym finansowe, Miasta Białystok w działaniach na rzecz pomocy uchodźcom popłynęły także do amerykańskiego miasta Hoboken. Jego mieszkańcy zebrali niemal 40 tys. dolarów, dzięki którym schronienie znalazło już ponad 120 osób z Ukrainy.

Za natychmiastową pomoc i wsparcie działań Miasta na rzecz Ukrainy oraz uchodźców przebywających w Białymstoku nagrodę otrzymało także czterech przedsiębiorców. To Łukasz Kierus – prezes spółki GLOSEL, Janusz Kulesza – prezes PSS „Społem” w Białymstoku, Krzysztof Pakuła – prezes Grupy Chorten oraz Piotr Andrzej Sosnowski – prezes SMP Group Europe.

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” zostało ustanowione w styczniu 2022 r. Przyznawane będzie co roku osobom, instytucjom bądź organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla Białegostoku.

Anna Kowalska


Ten people and one city received today (June 25) the Honorary Distinction of the Mayor of the City of Bialystok 'Urbi Meritus – Distinguished to the City'. It was awarded by Tadeusz Truskolaski for the first time in the history of Białystok. The recipients received them during the evening concert accompanying the Days of the City.

The recipients of the distinction are social activists, entrepreneurs and people who exceptionally promote our city. They all received unique medals from the hands of the Mayor Tadeusz Truskolaski.

'These are special and exceptional thanks for the activities for the benefit of the city that are worthy of special recognition. And the laureates are those who record themselves in an extraordinary way in the city history' – said Tadeusz Truskolaski. 'Without them and the institutions they operate, Białystok would certainly be poorer.'

Ryszard Doliński, an actor of the Białystok Puppet Theatre, received the medal for his extraordinary talent, craftsmanship and artistic achievements that are a testament to the strength of the Białystok theatre and culture. Prof. Robert Flisiak, head of the Clinic of Infectious Diseases at the Medical University of Bialystok has been awarded the medal for his great commitment to the fight against the COVID-19 pandemic and an invaluable help for the inhabitants of Bialystok rendered in the most difficult time in the modern history of the city. Among the recipients there was also Janusz Antoni Kazberuk, the owner of the 'Leśne Skarby' brand, an entrepreneur and an social activist who was appreciated for his efforts to increase the social role of entrepreneurs, his actions encouraging and inspiring to develop entrepreneurship, and the promotion of Białystok in Poland and abroad. Grzegorz Kuczyński, the president of the Białystok Biega Foundation, has been awarded this distinction for the creation of the Białystok community of runners, the 'running' promotion of our city in Poland and the popularization of a healthy lifestyle.

The 'Urbi Meritus – Distinguished to the City' medals also went to people whose sensitivity and social activity are of great importance to those who need support most. Among such people one can find Michał Gaweł, President of the Dialog Foundation and Daria Szydłowska, President of the Polza Foundation. They received the distiction for their great commitment in helping Ukraine and Ukrainian refugees staying in Bialystok, as well as for supporting the activities of the City in this regard.

Many thanks for the help, that also included financial support in the effort to help refugees, were expressed by the City of Białystok towards the American city of Hoboken. Its inhabitants raised almost 40.000 dollars, thanks to which more than 120 people from Ukraine have already found refuge.

Four entrepreneurs were also awarded for their immediate help and support of the activities of the City aimed at rendering help to Ukraine and to refugees residing in Białystok. They are: Łukasz Kierus – President of GLOSEL, Janusz Kulesza – President of PSS 'Społem' in Białystok, Krzysztof Pakuła – President of Chorten Group and Piotr Andrzej Sosnowski – President of SMP Group Europe.

The distinction of the Mayor of the City of Białystok 'Urbi Meritus – Distinguished to the City' was established in January 2022. It will be awarded annually to persons, institutions or organizations whose actions were of exceptional importance to the City of Białystok.

Anna Kowalska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do góry