• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda (rejon ul. J. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)

Dodana: 04.11.2022 14:25

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. Kluka i ul. S. Nowakowskiego), obejmującego obszar ograniczony od północy – pasem linii elektroenergetycznych wysokich napięć, od wschodu – ulicą Konstantego Kosińskiego i jej przedłużeniem, od południowego wschodu – ulicą Wojciecha Bogusławskiego i jej przedłużeniem, od południowego zachodu – ogrodami działkowymi pod pasem linii elektroenergetycznych wysokich napięć i dalej ulicami Józefa Chełmońskiego, Melchiora Wańkowicza, Maksyma Gorkiego, Adama Chętnika, 42 Pułku Piechoty, Ziołową oraz od zachodu – ulicą Władysława Raginisa.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 14 listopada do 05 grudnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury, zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówieniu wizyty pod nr telefonów: 85 869 6689; 85 869 6603 lub 85 869 6608).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 10:00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: dukonsultacje@um.bialystok.pl do dnia 20 listopada br. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym w przeddzień dyskusji.

Do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6689; 85 869 6603 lub 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry