• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

Dodana: 12.01.2023 14:25

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej), obejmującej obszar położony pomiędzy ulicami: Świętojańską, Warszawską, Elizy Orzeszkowej i J. K. Branickiego.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 20 stycznia do 09 lutego 2023 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne w w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury, zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty pod nr telefonów: 85 869 6617; 85 869 6603 lub 85 869 6608).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: dukonsultacje@um.bialystok.pl do dnia 22 stycznia 2023 r. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym w przeddzień dyskusji.

Do ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2023 r., w formie

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6628; 85 869 6603 lub 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry