• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w rejonie ulic Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Pużaka

Dodana: 20.06.2024 12:58

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Pużaka

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr III/25/24 z dnia 23 maja 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Pużaka, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Władysława Raginisa, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Generała Stefana Grota-Roweckiego, mjr Hubala, działkami nr ewid. gr. 129, 36/1, 35/1, 34/1, ulicą Radosną, działkami nr ewid. gr. 4/1, 2/2, 2/1, 1 i 975 oraz ulicami Władysława Wysockiego i Bolesława Krzywoustego, z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, zieleń urządzoną wraz z obsługą komunikacyjną.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 11 lipca 2024 r.

Wnioski do projektu planu składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wnioski do projektu planu składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, na formularzu – osobiście, pocztą (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dua@um.bialystok.pl, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP).

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok), ustnej do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 217 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6664; 85 869 6603 lub 85 869 6608) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej dua@um.bialystok.pl.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do góry