• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy Gen. W. Andersa

Dodana: 04.11.2022 14:25

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy Gen. W. Andersa

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LX/842/22 z dnia 26 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, obejmującego działki nr ewid. gr 188/4, od nr 188/7 do 188/13, od nr 188/15 do nr 188/27 oraz fragmenty działek nr ewid. gr. od 142 do nr 187 oraz działkę nr ewid. gr. 201 – z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową oraz zieleń urządzoną z przeznaczeniem terenu pod lokalizację inwestycji celu publicznego, wraz z obsługą komunikacyjną. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 25 listopada 2022 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6689 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry