• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w rejonie ulic Zabłudowskiej i Doliny Stawów

Dodana: 30.12.2022 11:15

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Doliny Stawów 

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LXIII//898/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Doliny Stawów, obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Doliną Stawów, Stoczni Gdańskiej i Zabłudowską, północną granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta), uchwalonego uchwałą Nr XXX/342/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz południową granicą działki nr ewid. gr. 266/11 z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze ekstensywnym oraz usługową w bliskim sąsiedztwie ul. Zabłudowskiej. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 20 stycznia 2023 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6628; 85 869 6603 lub 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry