• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba pod kontrolą

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i białostocka Straż Miejska przeprowadzają kontrole u właścicieli nieruchomościach ze zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości i przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Właściciele takich nieruchomości mają obowiązek prowadzić odpowiednią ewidencję szamb i oczyszczalni.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie (według ww. ustawy) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Na stronie internetowej Miasta można znaleźć wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników.

Od kilku miesięcy pracownicy Straży Miejskiej przeprowadzają kontrole nieruchomości dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto w odniesieniu do nieruchomości na terenie miasta, które nie zostały skontrolowane przez Straż Miejską, trwa cykl kontrolny polegający na wezwaniu właściciela nieruchomości do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Trzeba pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe trzeba opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, natomiast osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz w roku.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska

Do góry