Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Prezydent Białegostoku koordynatorem Komisji ds. Polityki Gospodarczej

Dodana: 05.02.2020 13:32

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski został jednogłośnie wybrany na stanowisko koordynatora politycznego Grupy EA (European Alliance – Przymierze Europejskie) w Komisji ECON Komitetu Regionów Unii Europejskiej na nową kadencję 2020-2025.

Jako polityczny koordynator Grupy EA Tadeusz Truskolaski będzie odpowiedzialny za wspieranie organizacji prac komisji oraz ustalanie priorytetów jej działania. Będzie działać w imieniu swoich kolegów z grupy, która zrzesza lokalnych i regionalnych polityków z całej Europy.

– Funkcja koordynatora Komisji ECON pozwala kontynuować podjętą wcześniej przeze mnie pracę, którą rozpocząłem w poprzedniej kadencji, polegającą na rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych w państwach Unii Europejskiej. Dla Grupy EA budowanie odpornej gospodarki europejskiej jest sprawą najwyższej wagi. Niemniej jednak musi się to odbywać w sposób zrównoważony, zapewniający włączenie społeczne oraz opierać się na uczciwych i solidnych warunkach na rynku pracy. Popieramy wysiłki UE na rzecz poprawy legitymacji i przejrzystości programu handlowego UE oraz wzywamy do większego zaangażowania regionów – powiedział po dokonanym wyborze prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zdaniem nowego koordynatora Grupy EA głównym zadaniem w najbliższych latach będzie planowanie działań gospodarczych zgodnie z niezbędnym zapotrzebowaniem rynków pracy na określone kwalifikacje w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim. Musi się to wiązać ze skutecznym i efektywnym systemem pomocy osobom potrzebującym i niedającym sobie rady z podstawowymi problemami życiowymi. Unia Europejska powinna także wykazać prawdziwe zaangażowanie w zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy na szczeblu lokalnym. Konieczna jest dalsza integracja i urzeczywistnienia rynku wewnętrznego w obszarach, w których nadal pozostaje wiele do zrobienia, np. w dziedzinie usług.

Komitet Regionów został powołany traktatem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny UE w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 350 członków komitetu jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy AE należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Do góry