• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów

Dodana: 19.04.2023 09:11

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów

Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów, obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Kombatantów, działkami nr ewid. gr. 550/11, 549/27 i 705, Aleją 1000-lecia Państwa Polskiego oraz działkami nr ewid. gr 452/5, 982/12 i 982/13.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 25 kwietnia do 15 maja 2023 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki

i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury, zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty pod nr telefonów: 85 869 6615, 85 869 6603 lub 85 869 6608.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 10.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: dukonsultacje@um.bialystok.pl do dnia 08 maja br. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym w przeddzień dyskusji.

Do ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2023 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6628; 85 869 6603 lub 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozpatrzenia uwag, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do góry