Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pieniądze na kulturę

Dodana: 24.11.2020 09:32

Ponad milion złotych to budżet corocznego konkursu ofert na realizację projektów w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Białymstoku. Oferty można składać do 16 grudnia.

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, planowanych do realizacji od 4 stycznia do 31 grudnia. Konkurs jest skierowany m.in. do organizacji pozarządowych.

– Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie ofert na działania kulturalne. Zgłaszać można między innymi projekty polegające na organizacji festiwali, koncertów, prezentacji, wystaw czy też imprez interdyscyplinarnych – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu:

  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej,
  • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych,
  • realizację i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
  • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców,
  • wspieranie działań utrwalających i promujących tożsamość kulturową miasta,
  • realizację działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę,
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%.

Na konkurs przeznaczono 1,1 mln zł, w tym 400 tys. zł zarezerwowano na podpisaną umowę na projekt „Osiedlowego Domu Kultury”.

Zgłoszenie należy sporządzić i złożyć przez platformę Witkac.pl. Ofertę z jednakową sumą kontrolną trzeba wydrukować i podpisać przez uprawnione osoby. Następnie należy przekazać ją w wersji papierowej – do 16 grudnia 2020 roku do godziny 15.30 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Warunki konkursu są dostępne w zakładce „Kultura”. Z kolei informacje o planowanych na 2021 rok konkursach ofert oraz ich harmonogramie znajdują się w zakładce „Struktura konkursów dla NGO”.

opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry