• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nabór wniosków – młodzi twórcy

Dodana: 03.04.2023 13:15

Miasto Białystok przypomina, że do 2 maja młodzi twórcy, zajmujący się działalnością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku. Będą to stypendia na drugie półrocze 2023 roku.

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 lat, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata,
  • program stypendium i harmonogram pracy,
  • uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
  • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach przedstawioną chronologicznie,
  • wysokość wnioskowanej kwoty,
  • informację o otrzymanych stypendiach w trzech ostatnich latach i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Stypendium może zostać przyznane na realizację przedsięwzięcia rozumianego jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane. Tematyka i zakres projektów powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Składane projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, filmy, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki materialne uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w dziale „Kultura/Młodzi twórcy”.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry