• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Małe projekty osiedlowe

Dodana: 20.02.2023 11:20

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Niskobudżetowe projekty osiedlowe”. Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia realizowane między 17 kwietnia a 31 grudnia. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 16 marca.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu wspieranie projektów wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej, w których wysokość wnioskowanego dofinansowania z budżetu Miasta Białegostoku nie przekracza 15 tys. zł.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do 16 marca (do godz. 15.30), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, prawna, koordynacja, materiały biurowe) bezpośrednio związanych z realizacją projektu nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Budżet konkursu to 100 tys. zł. W 2023 r. planowany jest jeszcze konkurs ofert na zadania realizowane w drugim półroczu 2023 r. (150 tys. zł).

Warunki konkursu „Niskobudżetowe projekty osiedlowe” są dostępne w zakładce „Kultura”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry