Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs na drugie półrocze

Dodana: 13.04.2021 12:36

Miasto ogłosiło ostatni w tym roku konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Można do niego zgłaszać projekty, które będą realizowane w drugim półroczu. Budżet konkursu to 116,5 tys. zł.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli,
  • wspieranie i promocję wydarzeń teatralnych i tanecznych,
  • realizację i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie inicjatyw służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
  • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców,
  • wspieranie działań utrwalających i promujących tożsamość kulturową miasta,
  • realizację działań literackich,
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie jedną ofertę. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Ofertę należy sporządzić i złożyć przez platformę Witkac.pl. Następnie ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować i podpisać przez uprawnione osoby.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”. Można to zrobić za pośrednictwem: Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego, wysyłając na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Jest to już ostatni w 2021 roku otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kamila Bogacewicz

Zarządzenie Nr 239/21

rozmiar: 260,73 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia 239/21

rozmiar: 3,44 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 239/21 (do odczytu)

rozmiar: 29,5 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia 239/21 (do odczytu)

rozmiar: 111 KB DOC pobierz
Do góry